آموزش لوحه ها
0:30

آموزش لوحه ها

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ |  سحر حسینی
نگارش اول ابتدایی آموزش   درس19
6:22

نگارش اول ابتدایی آموزش درس19

پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نگارش  اول ابتدای درس۲۲
10:15

نگارش اول ابتدای درس۲۲

یک شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدریس نشانه صاد
10:40

تدریس نشانه صاد

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدریس نشانه ذال
11:44

تدریس نشانه ذال

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدریس نشانه ع
10:10

تدریس نشانه ع

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدریس نشانه ث
11:58

تدریس نشانه ث

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدریس نشانه ح
11:44

تدریس نشانه ح

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدريس نشانه ضاد
7:47

تدريس نشانه ضاد

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدریس نشانه ط
12:10

تدریس نشانه ط

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نشانه آ
1:13

نشانه آ

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس 17 نشانه ص
3:02

درس 17 نشانه ص

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
خوا استثنا
1:06

خوا استثنا

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین