درس خطوط عمود موازی 1
2:03

درس خطوط عمود موازی 1

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ساخت خمیر بازی
0:36

ساخت خمیر بازی

سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ایده ساخت دو کاردستی
1:21

ایده ساخت دو کاردستی

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ضرب اعشاری
6:36

ضرب اعشاری

جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
فرفره ی زیبای کاغذی
0:34

فرفره ی زیبای کاغذی

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
#ریاضی #اول_ابتدایی
29:00

#ریاضی #اول_ابتدایی

دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
یخ زده 2
1:30:10

یخ زده 2

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس 18 مطالعات چهارم
7:04

درس 18 مطالعات چهارم

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
بازی در خانه
0:27

بازی در خانه

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
فصل اعشار
7:39

فصل اعشار

جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 تدریس درس18مطالعات
9:09

تدریس درس18مطالعات

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 درس چهار ضلعی 1
2:07

درس چهار ضلعی 1

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
کاردستی آسان
0:55

کاردستی آسان

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
   بازی های کودکانه کاردستی
0:59

بازی های کودکانه کاردستی

چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
اعشار ریاضی  چهارم
6:27

اعشار ریاضی چهارم

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
کاردستی با حوله
0:42

کاردستی با حوله

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
زمین خانه خاکی ما
1:34

زمین خانه خاکی ما

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 درس خطوط عمود موازی 3
2:07

درس خطوط عمود موازی 3

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
علوم چهارم درس 13
10:06

علوم چهارم درس 13

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
جمع اعداد اعشاری
3:52

جمع اعداد اعشاری

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
باب اسفنجی پسرعمو جک
58:45

باب اسفنجی پسرعمو جک

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 درس خطوط عمود موازی 2
2:08

درس خطوط عمود موازی 2

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ریاضی  چهارم  ابتدایی  فصل6
13:40

ریاضی چهارم ابتدایی فصل6

چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
حروف الفبا
4:19

حروف الفبا

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
کاردستی کلاف پیچ
0:34

کاردستی کلاف پیچ

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تقسیم فرآیندی-چهارم
7:06

تقسیم فرآیندی-چهارم

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
شمسه کاغذی
2:11

شمسه کاغذی

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
فارسی ششم _ مبالغه
9:05

فارسی ششم _ مبالغه

یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
بن تن ریبوت همزاد
56:32

بن تن ریبوت همزاد

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
باب اسفنجی دلقک بازیگوش
57:58

باب اسفنجی دلقک بازیگوش

پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
جاسوییچی چرمی زیبا
1:00

جاسوییچی چرمی زیبا

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نشانه آ
1:13

نشانه آ

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
کلیپ ریاضی فصل ششم
28:27

کلیپ ریاضی فصل ششم

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نشانه ح
0:44

نشانه ح

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس 17 نشانه ص
3:02

درس 17 نشانه ص

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدریس نشانه صاد
10:40

تدریس نشانه صاد

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 فصل بی مهره ها (1)
2:01

فصل بی مهره ها (1)

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
کارت تبریک تولد
0:45

کارت تبریک تولد

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
گیسو کمند
1:19:35

گیسو کمند

پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تام و جری اژدهای گمشده
51:40

تام و جری اژدهای گمشده

یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس خطوط عمود موازی4
1:14

درس خطوط عمود موازی4

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
بهداشت محیط زندگی
3:25

بهداشت محیط زندگی

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 هدیه های آسمانی - درس 17
1:38

هدیه های آسمانی - درس 17

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس چهار ضلعی 3
2:25

درس چهار ضلعی 3

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نقاشی با خانم معلم
0:50

نقاشی با خانم معلم

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 درس چهار ضلعی 2
2:04

درس چهار ضلعی 2

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
مقایسه اعداد
2:16

مقایسه اعداد

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
با چربی ها چکنیم؟
2:18

با چربی ها چکنیم؟

جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
حل سوال سه کار در کلاس صفحه ی ۱۳۶ ریاضی ششم
7:04