ریاضی پنجم / فصل ۶  اندازه گیری 6:08

ریاضی پنجم / فصل ۶ اندازه گیری

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 289 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۹ 1:59

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۹

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 111 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت۸ 2:09

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت۸

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 19 بازدید
 ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۷ 2:05

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۷

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 86 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۶ 1:24

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۶

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 14 بازدید
 ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۵ 2:06

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۵

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 9 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۴ 1:51

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۴

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 7 بازدید
تدریس نیای / شفارسی پنجم 3:35

تدریس نیای / شفارسی پنجم

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 27 بازدید
تدریس بویایی / فصل ۷ علوم پنجم 9:46

تدریس بویایی / فصل ۷ علوم پنجم

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 28 بازدید
تدریس نیایش / فارسی پنجم 3:35

تدریس نیایش / فارسی پنجم

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 2 بازدید
 کلیپ تدریس / درس شانزدهم هدیه پنجم 15:21

کلیپ تدریس / درس شانزدهم هدیه پنجم

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 0 بازدید
 کلیپ تدریس / درس شانزدهم هدیه پنجم 19:16

کلیپ تدریس / درس شانزدهم هدیه پنجم

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
درس ١٢ علوم / کلاس پنجم 2:53

درس ١٢ علوم / کلاس پنجم

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 6 بازدید
 کلیپ تدریس۱درس / هفدهم هدیه 11:12

کلیپ تدریس۱درس / هفدهم هدیه

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 0 بازدید
 کلیپ تدریس۲ / درس هفدهم هدیه 2:18

کلیپ تدریس۲ / درس هفدهم هدیه

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 0 بازدید
علوم پنجم / درس۱۲ از ریشه تا برگ 1:05

علوم پنجم / درس۱۲ از ریشه تا برگ

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 7 بازدید
 حل مساله های مساحت / پایه پنجم 3:30

حل مساله های مساحت / پایه پنجم

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 13 بازدید