تدریس نشانه صاد
10:40

تدریس نشانه صاد

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدریس نشانه ذال
11:44

تدریس نشانه ذال

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
آموزش عدد نویسی
8:41

آموزش عدد نویسی

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدريس نشانه ضاد
7:47

تدريس نشانه ضاد

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ضرب اعشاری
6:36

ضرب اعشاری

جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
فصل اعشار
7:39

فصل اعشار

جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدریس تفریق فرایندی
9:35

تدریس تفریق فرایندی

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
تدریس جمع فرایندی
2:50

تدریس جمع فرایندی

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
حروف « ا - ذ »
2:41

حروف « ا - ذ »

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نشانه ح
0:44

نشانه ح

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نشانه چ
0:49

نشانه چ

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
حل مساله تفریق
1:53

حل مساله تفریق

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 کلیپ کلمات نشانه ث
1:00

کلیپ کلمات نشانه ث

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
کلیپ آموزشی نشانه ث
0:37

کلیپ آموزشی نشانه ث

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نشانه ژ
4:22

نشانه ژ

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نشانه ص قسمت 2
3:09

نشانه ص قسمت 2

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس سیزده خروس خوش آواز
1:40

درس سیزده خروس خوش آواز

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس سیزده نارنج و برنج
1:45

درس سیزده نارنج و برنج

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس چهاردهم مهتاب
1:29

درس چهاردهم مهتاب

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس چهارده  چشمه و چراگاه
1:35

درس چهارده چشمه و چراگاه

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس هفده موج صدا قسمت 1
2:09

درس هفده موج صدا قسمت 1

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس هجده مثل خورشید
4:00

درس هجده مثل خورشید

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
درس 20 رضا قسمت 1
2:09

درس 20 رضا قسمت 1

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ریاضی - اعداد 0 تا 20
1:37

ریاضی - اعداد 0 تا 20

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 تدریس درس18مطالعات
9:09

تدریس درس18مطالعات

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
علوم پایه ششم فصل 9
4:16

علوم پایه ششم فصل 9

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
کلیپ ریاضی فصل ششم
28:27

کلیپ ریاضی فصل ششم

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
#فارسی #دوم_ابتدایی
27:20

#فارسی #دوم_ابتدایی

دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین