ریاضی چهارم ابتدایی فصل6
13:40

ریاضی چهارم ابتدایی فصل6

چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نقاشی با خانم معلم
0:58

نقاشی با خانم معلم

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
شهرمن بابلسر
0:53

شهرمن بابلسر

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 علوم پایه چهارم فصل۱۱
11:05

علوم پایه چهارم فصل۱۱

یک شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 فیلم آموزشی جمع سه رقمی
5:46

فیلم آموزشی جمع سه رقمی

یک شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 فیلم آموزشی جمع سه رقمی
5:46

فیلم آموزشی جمع سه رقمی

یک شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
نگارش اول ابتدای درس۲۲
10:15

نگارش اول ابتدای درس۲۲

یک شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 فارسی و نگارش دوم ابتدایی
26:42

فارسی و نگارش دوم ابتدایی

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ریاضی نمودار ص۱۲۸ قسمت۱
2:09

ریاضی نمودار ص۱۲۸ قسمت۱

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ریاضی نمودار ص۱۲۸ قسمت۲
2:15

ریاضی نمودار ص۱۲۸ قسمت۲

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ریاضی نمودار ص۱۲۸
1:57

ریاضی نمودار ص۱۲۸

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ریاضی نمودار ص۱۲۸ قسمت۴
2:09

ریاضی نمودار ص۱۲۸ قسمت۴

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ریاضی نمودار ص۱۲۸ قسمت۵
2:06

ریاضی نمودار ص۱۲۸ قسمت۵

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
اجتماعی درس۱۶ قسمت۱
2:10

اجتماعی درس۱۶ قسمت۱

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
 اجتماعی درس۱۶ قسمت۲
2:05

اجتماعی درس۱۶ قسمت۲

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
اجتماعی درس۱۶ قسمت۳
1:15

اجتماعی درس۱۶ قسمت۳

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ریاضی محیط_و_مساحت
2:12

ریاضی محیط_و_مساحت

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
معنی کسر
7:16

معنی کسر

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ریاضی اول الگوی منظم
0:47

ریاضی اول الگوی منظم

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
ریاضی اول اشکال هندسی
0:15

ریاضی اول اشکال هندسی

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
علوم اول آموزش سایه
1:00

علوم اول آموزش سایه

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین
علوم اول روی آب و زیر آب
0:52

علوم اول روی آب و زیر آب

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ |  ویبین