تدریس ریاضی ششم/ کاردرکلاس صفحه139

36 بازدید
ویبین
تدریس ریاضی ششم/ کاردرکلاس صفحه139فصل هفتم تقریب . انند نمونه دقت اندازه گیری هر یک از ابزارهای اندازه گیری را بنویسید. الف) خط کش مدرج با سانتی متر و میلی متر شمار با تقریب کمتر از 0/1 سانتی متر ب) متر خیاطی که فقط سانتی متر شمار دارد با تقریب کمتر از 1 سانتی متر پ) صفحه‌ی کیلومتر شمار خودرو با تقریب کمتر از 1 کیلومتر مبحث : اندازه گیری و محاسبات تقریبی المیرا نیک طاش

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی ششم

نظرات کاربران

کد امنیتی