ریاضی ششم صفحه 39 38 12:40

ریاضی ششم صفحه 39 38

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ . 4538 بازدید
 ریاضی ششم تمرین صفحه ۴۷تا۵۰  قسمت۱ 2:01

ریاضی ششم تمرین صفحه ۴۷تا۵۰ قسمت۱

یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 3839 بازدید
حل تمرین صفحه ی 105 ریاضی ششم، سوال ۸ 5:50

حل تمرین صفحه ی 105 ریاضی ششم، سوال ۸

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 3461 بازدید
ریاضی ششم صفحه 36 12:10

ریاضی ششم صفحه 36

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ . 3338 بازدید
بین دوعدد اعشاری/ریاضی ششم 6:06

بین دوعدد اعشاری/ریاضی ششم

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ . 3161 بازدید
 ریاضی ششم تمرین صفحه ۴۷تا۵۰  قسمت2 2:10

ریاضی ششم تمرین صفحه ۴۷تا۵۰ قسمت2

یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 2585 بازدید
حل تمرین صفحه ی ۱۴۱ ریاضی ششم 9:16

حل تمرین صفحه ی ۱۴۱ ریاضی ششم

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1872 بازدید
 ریاضی ششم تمرین صفحه ۴۷تا۵۰  قسمت3 2:05

ریاضی ششم تمرین صفحه ۴۷تا۵۰ قسمت3

یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1864 بازدید
ریاضی ششم صفحه 34 11:37

ریاضی ششم صفحه 34

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ . 1744 بازدید
ریاضی ششم صفحه 32 13:08

ریاضی ششم صفحه 32

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ . 1604 بازدید
 ریاضی ششم صفحه 120 9:44

ریاضی ششم صفحه 120

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹ . 1386 بازدید
 ریاضی ششم تمرین صفحه ۴۷تا۵۰  قسمت4 2:02

ریاضی ششم تمرین صفحه ۴۷تا۵۰ قسمت4

یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1254 بازدید
 ریاضی ششم تمرین صفحه ۴۷تا۵۰  قسمت5 1:25

ریاضی ششم تمرین صفحه ۴۷تا۵۰ قسمت5

یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1077 بازدید
حل کار در کلاس صفحه ی ۱۲۶  ریاضی ششم 10:12

حل کار در کلاس صفحه ی ۱۲۶ ریاضی ششم

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1018 بازدید
مرتب کردن اعداد کسری 9:38

مرتب کردن اعداد کسری

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹ . 885 بازدید
  ریاضی ششم تقسیم کسرها 7:05

ریاضی ششم تقسیم کسرها

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ . 856 بازدید
ضرب و تقسیم کسر ریاضی ششم ابتدایی 25:26

ضرب و تقسیم کسر ریاضی ششم ابتدایی

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 835 بازدید
تقسیم اعداداعشاری 10:39

تقسیم اعداداعشاری

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹ . 810 بازدید
صفحه مختصات 8:11

صفحه مختصات

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹ . 804 بازدید
حل فعالیت صفحه‌ ی ۱۴۰ ریاضی ششم 9:30

حل فعالیت صفحه‌ ی ۱۴۰ ریاضی ششم

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 766 بازدید
تمرین صفحه ۱۲۰، سوال ۶ ریاضی ششم 8:32

تمرین صفحه ۱۲۰، سوال ۶ ریاضی ششم

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 741 بازدید
تمرین صفحه ی ۱۲۰ ریاضی، سوال ۷ 4:33

تمرین صفحه ی ۱۲۰ ریاضی، سوال ۷

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 738 بازدید