آموزش ربع و خمس و ثلث 1:48

آموزش ربع و خمس و ثلث

چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹ . 22886 بازدید
صفحه ۱۱ کتاب ریاضی پنجم 14:12

صفحه ۱۱ کتاب ریاضی پنجم

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ . 20794 بازدید
ریاضی پنجم / تمرین صفحات 84 و 85 11:44

ریاضی پنجم / تمرین صفحات 84 و 85

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ . 16325 بازدید
ریاضی پنجم/فعالیت صفحات 80 و 81 و 82 10:04

ریاضی پنجم/فعالیت صفحات 80 و 81 و 82

یک شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ . 13732 بازدید
صفحه ۱۲ کتاب ریاضی پنجم 5:59

صفحه ۱۲ کتاب ریاضی پنجم

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ . 11020 بازدید
 تدریس صفحه ۵۵ ریاضی پنجم 10:34

تدریس صفحه ۵۵ ریاضی پنجم

یک شنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ . 10710 بازدید
تقارن مرکزی 5:58

تقارن مرکزی

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹ . 9244 بازدید
صفحه ۹ کتاب ریاضی پنجم 13:40

صفحه ۹ کتاب ریاضی پنجم

دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ . 9050 بازدید
تدریس درصد 8:35

تدریس درصد

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ . 8055 بازدید
ریاضی  کسرها مرور فصل  پنجم ابتدایی 7:39

ریاضی کسرها مرور فصل پنجم ابتدایی

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 7232 بازدید
نسبت و تناسب 6:28

نسبت و تناسب

چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹ . 6988 بازدید
ریاضی پنجم/تمرین صفحه 83 11:36

ریاضی پنجم/تمرین صفحه 83

یک شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ . 6868 بازدید
صفحه ۱۵ کتاب ریاضی پنجم 8:31

صفحه ۱۵ کتاب ریاضی پنجم

پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ . 6502 بازدید
ریاضی پنجم / صفحه 129 11:38

ریاضی پنجم / صفحه 129

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ . 6373 بازدید
صفحه ۱۶ کتاب ریاضی پنجم 9:54

صفحه ۱۶ کتاب ریاضی پنجم

پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ . 5800 بازدید
ریاضی پنجم / تمرین صفحه 137 7:02

ریاضی پنجم / تمرین صفحه 137

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ . 5789 بازدید
ریاضی پنجم / صفحات 128 و 129 11:43

ریاضی پنجم / صفحات 128 و 129

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ . 5480 بازدید
صفحه ۱۰ کتاب ریاضی پنجم 10:56

صفحه ۱۰ کتاب ریاضی پنجم

دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ . 5352 بازدید
ریاضی پنجم / فعالیت صفحه 136 4:19

ریاضی پنجم / فعالیت صفحه 136

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ . 5068 بازدید
صفحه چهار ریاضی پنجم 13:55

صفحه چهار ریاضی پنجم

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ . 5021 بازدید
صفحه هشت ریاضی پنجم 11:35

صفحه هشت ریاضی پنجم

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ . 4125 بازدید
عددهای اعشاری روی محور 8:54

عددهای اعشاری روی محور

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ . 4054 بازدید