ریاضی پنجم / فصل ۶  اندازه گیری 6:08

ریاضی پنجم / فصل ۶ اندازه گیری

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 289 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۹ 1:59

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۹

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 111 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت۸ 2:09

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت۸

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 19 بازدید
 ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۷ 2:05

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۷

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 86 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۶ 1:24

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۶

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 14 بازدید
 ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۵ 2:06

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۵

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 9 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۴ 1:51

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۴

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 7 بازدید
 حل مساله های مساحت / پایه پنجم 3:30

حل مساله های مساحت / پایه پنجم

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 13 بازدید
تدریس ریاضی ضرب / مساحتی / کلاس پنجم 6:34

تدریس ریاضی ضرب / مساحتی / کلاس پنجم

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 19 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۱ 2:06

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۱

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 3 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۲ 1:56

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۲

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۳ 1:58

ریاضی پنجم / مبحث احتمال / قسمت ۳

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 3 بازدید