مساحت مثلث / ریاضی چهارم 4:11

مساحت مثلث / ریاضی چهارم

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 485 بازدید
تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ 15:38

تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 22 بازدید
تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹ 16:41

تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 21 بازدید