خلاصه درس۱۴ علوم / کلاس سوم 1:19

خلاصه درس۱۴ علوم / کلاس سوم

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 124 بازدید
علوم تدریس فصل ۱۳ / پایه سوم ابتدایی 10:49

علوم تدریس فصل ۱۳ / پایه سوم ابتدایی

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 67 بازدید
علوم تدریس فصل ۱۳ / پایه سوم ابتدایی 10:43

علوم تدریس فصل ۱۳ / پایه سوم ابتدایی

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 9 بازدید
علوم تدریس فصل ۱۲ / پایه سوم ابتدایی 6:27

علوم تدریس فصل ۱۲ / پایه سوم ابتدایی

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 7 بازدید