شعر صدای ب شعر تولد آا 1:36

شعر صدای ب شعر تولد آا

بیش از ۲ هفته پیش . 344 بازدید
صداکشی / فارسی کلاس اول 5:22

صداکشی / فارسی کلاس اول

بیش از ۲ هفته پیش . 92 بازدید
کلمه خوانی / فارسی کلاس اول 4:28

کلمه خوانی / فارسی کلاس اول

بیش از ۲ هفته پیش . 34 بازدید
روخوانی درس باد  نشانه ( د) 3:44

روخوانی درس باد نشانه ( د)

بیش از ۲ هفته پیش . 24 بازدید
شعر صدای آا / کلاس اول 2:22

شعر صدای آا / کلاس اول

یک شنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ . 558 بازدید
فارسی اول / نگاره ی ۱۰ 8:56

فارسی اول / نگاره ی ۱۰

یک شنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ . 151 بازدید
فارسی اول / نگاره ی ۸ 10:00

فارسی اول / نگاره ی ۸

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ . 163 بازدید
فارسی اول / نگاره ی ۸ 10:25

فارسی اول / نگاره ی ۸

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ . 37 بازدید
لوحه ی ۵ و لوحه ی ۶ / کلاس اول 2:08

لوحه ی ۵ و لوحه ی ۶ / کلاس اول

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ . 65 بازدید
لوحه ی ۸ / کلاس اول 1:26

لوحه ی ۸ / کلاس اول

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ . 50 بازدید
لوحه ی ۷ / کلاس اول 1:23

لوحه ی ۷ / کلاس اول

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ . 36 بازدید
نگاره ی ۴ / کلاس اول 9:19

نگاره ی ۴ / کلاس اول

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ . 37 بازدید
نگاره ی ۲ / کلاس اول 9:38

نگاره ی ۲ / کلاس اول

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ . 28 بازدید
لوحه ی ۳ / کلاس اول 2:12

لوحه ی ۳ / کلاس اول

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ . 18 بازدید
لوحه ی ۲ / کلاس اول 1:43

لوحه ی ۲ / کلاس اول

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ . 12 بازدید