صداکشی کلمات فارسی پایه :اول 1:10

صداکشی کلمات فارسی پایه :اول

یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 7244 بازدید
آموزش حرف آ ، پایه اول 2:25

آموزش حرف آ ، پایه اول

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ . 6007 بازدید
فارسی اول ابتدایی داستان جدول بخش و صدا 2:02

فارسی اول ابتدایی داستان جدول بخش و صدا

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 5072 بازدید
نشانه ب 1:16

نشانه ب

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 4982 بازدید
فارسی اول ابتدایی شعر الفبا 3:51

فارسی اول ابتدایی شعر الفبا

یک شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 4721 بازدید
نشانه اُ 1:35

نشانه اُ

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 4397 بازدید
فارسی اول تدریس نشانه ت 1:00

فارسی اول تدریس نشانه ت

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 3381 بازدید
تدریس نشانه ض کلاس اول 6:24

تدریس نشانه ض کلاس اول

چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 3119 بازدید
فارسی اول ابتدایی شعر نشانه د 1:00

فارسی اول ابتدایی شعر نشانه د

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 3035 بازدید
آموزش نشانه د 0:39

آموزش نشانه د

یک شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ . 2977 بازدید
درس فارسی پایه اول آموزش مرتب کردن جمله 0:51

درس فارسی پایه اول آموزش مرتب کردن جمله

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 2599 بازدید
آموزش نشانه ی_ای 3:23

آموزش نشانه ی_ای

یک شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ . 2488 بازدید
فارسی اول ابتدایی تدریس صدا اَ 0:59

فارسی اول ابتدایی تدریس صدا اَ

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 2374 بازدید
فارسی پایه اول ترکیب ها 0:33

فارسی پایه اول ترکیب ها

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 2356 بازدید
درس فارسی پایه اول شعر گی - گان 0:46

درس فارسی پایه اول شعر گی - گان

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1975 بازدید
کلیپ آموزشی نشانه ث 0:37

کلیپ آموزشی نشانه ث

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1938 بازدید
فارسی پایه اول تدریس نشانه ز 1:00

فارسی پایه اول تدریس نشانه ز

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1787 بازدید
درس فارسی پایه اول تدریس نشانه قـ ق 0:45

درس فارسی پایه اول تدریس نشانه قـ ق

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1744 بازدید
شعر لوحه نگاره ي ١ فارسی اول 4:57

شعر لوحه نگاره ي ١ فارسی اول

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ . 1732 بازدید
فارسی درس ششم  پایه اول دبستان 1:03

فارسی درس ششم پایه اول دبستان

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1613 بازدید
فارسی اول بخش کردن و صدای اول 1:00

فارسی اول بخش کردن و صدای اول

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1531 بازدید
درس سیزده خروس خوش آواز 1:40

درس سیزده خروس خوش آواز

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1509 بازدید
نشانه  ح 1:31

نشانه ح

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1429 بازدید